INSANE FFA START

https://www.youtube.com/watch?v=Ot1Iy6eP-Ck