805 Points

http://www.youtube.com/watch?v=ytaWgmR6IoM